ஆறுமுகநேரி இணையத்தளம் அன்புடன் வரவேற்கிறது

You Are Here: Home» Tamil » மயன்மார் (பர்மா )நாட்டில் கிழக்கு பகுதியைசேர்ந்த கயின் மாநிலத்தில் உள்ள காட்டு குகையின் உட்புறத்தில் (7th century) 7ஆம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் செதுக்கிய தமிழ் கிரந்த எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்கள் மற்றும் தமிழர் கலைவடிவத்தில் பெருமாள் சிலைகள் கண்டுபிடிப்பு


மயன்மார் (பர்மா )நாட்டில் கிழக்கு பகுதியைசேர்ந்த கயின் மாநிலத்தில் உள்ள காட்டு குகையின் உட்புறத்தில் (7th century) 7ஆம் நூற்றாண்டு ஆரம்பத்தில் செதுக்கிய தமிழ் கிரந்த எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்கள் மற்றும் தமிழர் கலைவடிவத்தில் பெருமாள் சிலைகள் கண்டுபிடிப்பு

Inscription in the(Grantha-Pallava) Tamil Script are found in Myanmar (Kougun Cave- Kayin State) from the beginning of 7th Century.Lord Vishnu with Aadi Sesha sculpture also found at Kougun Cave
Photo: மயன்மார் (பர்மா )நாட்டில் கிழக்கு பகுதியைசேர்ந்த கயின்மாநிலத்தில்வுள்ள ஓர் காட்டு குகைக்குள்ளே(7th century) 7லாம் நூட்டாண்டு ஆரம்பத்தில் செதுக்கிய தமிழோடு தொடர்புடைய கிரந்த எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட கல்வெட்டுக்கள் மற்றும் தமிழர் கலைவடிவத்தில் பெருமாள் சிலைகள் கண்டுபிடிப்பு

Inscription in the(Grantha-Pallava) Tamil Script are found in Myanmar (Kougun Cave- Kayin State) from the beginning of 7th Century.Lord Vishnu with Aadi Sesha sculpture also found at Kougun Cave
Tags: Tamil

0 comments

Leave a Reply